Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Aktuality ...  Červen 2023
30.5.2023
31.5.až 9.6.2023 Školka v přírodě, Borovanský Mlýn
12.6. 2023 Zápis ukrajinských dětí, od 9 do 11 hodin v naší mateřské škole
14.6.2023 Náhrada angličtiny a jógy v obvyklých časech
15.6.2023 Loučení s předškoláky, od 16 hodin
21.6.2023 Náhrada angličtiny
30.6.2023 Konec školního roku

Sem napište titulek
30.5.2023
ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS
Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění k předškolnímu vzdělávání v MŠ (Zvláštní zápis)
Ředitelka Mateřské školy Libocká, příspěvková organizace, Praha 6 dále jen mateřská škola, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou spádové. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.
Místo a čas zápisu:
Zvláštní zápis se bude konat dne 12. 6. 2023 v Mateřské škole Libocká, Praha 6,
v době od 9 – 12 hodin.
Počet volných míst pro zvláštní zápis na školní rok 2022/23 : Počet volných míst v mateřské škole bude stanoven po řádném zápisu ve dne 2. 5. 2023, v okamžiku ukončení správního řízení.
Stanovená kritéria pro přijímání dětí ve zvláštním zápisu:
Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. Pobyt dítěte na území Prahy 6
na území MČ Praha 6 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2018 35 bodů
od 01.09.2018 do 31.08.2019 15 bodů
od 01.09.2019 do 31.08.2020 10 bodů
od 01.09.2020 do 31.12.2020 5 bodů
po 01.01.2021 1 bod
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ke zvláštnímu zápisu podle odstavce 5 zákona 67/2022Sb. může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

V Praze dne 11.3.2023 Dana Chroustovská Bc.et Bc. ředitelka školy

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR uprchlíci s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 12.6.2023

Květen 2023
5.5.2023
Květen 2023
1.5. Státní svátek
2.5. Zápis ve školce od 13 až 18.30 hodin
4.5. Možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10.30 až 11.30 hod.
4.5. Zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách jednotlivých školek ve 12.00 hodin
4.5 až 6.5. Makro Czech Gastro Fest v O2 Universum
8.5. Státní svátek
9.5. Dopolední návštěva babiček a dědečků ve Vlčím máku – hraní společenských her
9.5. od 13.00 do 17.00 odevzdání Zápisových lístků
11.5. Odpolední návštěva babiček a dědečků v DS Liboc – hraní společenských her
18.5. Odpolední návštěva babiček a dědečků v DS Hvězda – hraní společenských her
25.5. Sejmutí výsledků zápisu
31.5. Odjezd na Školu v přírodě v Borovanech

V týdnu od 29.5. je poslední lekce kroužku keramika a Libočanka, náhradní termíny budou až po příjezdu ze školky v přírodě upřesněny.

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
4.5.2023
Mateřská škola Libocká, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy MŠ Libocká, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně Celkem 12 volných míst

1. W80B25 85 bodů přijat/a
2. Q71M68 85 bodů přijat/a
3. I78Y29 85 bodů přijat/a
4. S36L92 85 bodů přijat/a
5. P47D51 85 bodů přijat/a
6. B97A79 85 bodů přijat/a
7. R53Y93 85 bodů přijat/a
8. Y39G83 85 bodů přijat/a
9. T33L66 85 bodů přijat/a
10. L33Q39 66 bodů přijat/a
11. M63Y92 65 bodů přijat/a
12. Z81A25 65 bodů přijat/a


Seznam dětí přijatých do programu Pojďte mezi nás | Celkem 4 volná místa

1. D59K76 přijat/a
2. M76A58 přijat/a
3. Z69R94 přijat/a
4. J65P81 přijat/a

Seznam dětí přijatých v rámci individuálního vzdělávání

1. O59Z12 přijat/a individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

Kritéria
2.3.2023
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Ředitelka Mateřské školy Libocká, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2023/24 : 12 a 4 pro děti s podpůrným opatřením

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2023/24
Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2018 35 bodů
od 01.09.2018 do 31.08.2019 15 bodů
od 01.09.2019 do 31.08.2020 10 bodů
od 01.09.2020 do 31.12.2020 5 bodů
po 01.01.2021 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2023 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.
Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 02. 05.2023, v době od 13 hodin do 18,30 hodin.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 09. 05. 2023 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 12.6.2023

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 12.6.2023.
Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv , bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 12.6.2023.

V Praze dne 1. 3. 2023 Dana Chroustovská Bc.et Bc.
Ředitelka školy

Městské tábory 2023
16.2.2023
Kapacita městských táborů v obou termínech je naplněna.
Městské tábory 2023
1.2.2023
Tábory organizované naší mateřskou školou:

1. Městský tábor Letem světem LIBOCKÝM létem I. 10. 7. až 14. 7. 2023
Cena za městský tábor:
2300,- Kč, děti od 3,5 let do 6 let, nar. od 1. 9. 2016 (včetně)

2500,- Kč, děti od 7 let do 11 let, nar. do 31. 8. 2016 (včetně)
2. Městský tábor Letem světem LIBOCKÝM létem II., 17. 7. až 21. 7. 2023
Cena za městský tábor:
2300,- Kč, děti od 3,5 let do 6 let, nar. od 1. 9. 2016 (včetně)
2500,- Kč, děti od 7 let do 11 let, nar. do 31. 8. 2016 (včetně)

V ceně za městský tábor je zahrnuto:
pronájem školky, energie, vypálení keramiky
plat lektorek
strava 3x denně, pitný režim celý den
hygienické potřeby, prostředky na úklid
pracovní materiál, výtvarný materiál, odměny pro děti

Plánované akce na školní rok 2022/2023
17.10.2022
Plánované akce na školní rok 2022/2023
1.9.2022 Zahájení školního roku 2022/ 2023
8.9.2022 Schůzky všech rodičů od 16,30 hodin, vzájemné seznámení, určení pravidel, přivítání nových zástupců rodičů. Zástupci rodičů od 16 hodin.
10.9.2022 BBL, 18tý ročník Běhu babím létem, konaný v Divoké Šárce, druhá sobota v září, zápis běžců od 9,30 hodin, pozvánka s podrobným programem bude poslána.
15.9.2022 Imatrikulace nových dětí v rámci dopoledního programu v mateřské škole.
Volby 23.9.2022 v pátek 1.kolo voleb od 14,00 do 22,00 a v sobotu 24.9.2022 od 08,00 do 14,00 se budou konat v naší mateřské škole volby do poslanecké sněmovny, z tohoto důvodu bude provoz mateřské školy omezen.
Volby 30.9.2022 v pátek 2.kolo voleb 14,00 do 22,00 a v sobotu 1.10.2022 od 08,00 do 14,00 se budou konat v naší mateřské škole volby do poslanecké sněmovny, z tohoto důvodu bude provoz mateřské školy omezen.

Provoz bude : Od 6,30 hodin do 11,15 hodin, děti budou jen v 1.patře a v podkroví. Šatna bude uzavřena od čtvrtka od 17,30 hodin. Podrobné informace Vám ještě napíšeme.
Od 3.10.2022 začnou všechny kroužky ( přihlášky budete vyplňovat v Google tabulkách)
5.10.2022 od 14 hodin do 17,30 hodin, nabídka hraček, pomůcek pro rodiče a MŠ, možnost objednání, zakoupení. ( Účast zatím potvrdily firmy: Piatnik, Chytré hraní, Koh-i -noor, Think Creative, Terinka, Nomiland atd.) Hračky jsou vždy doručeny do vánoc – cca konec listopadu.
14.10.2022 divadlo Evy Hruškové, Pohádky ze staré Prahy, od 9,00 hodin, cena 75,Kč
Pokračování v nastartovaném projektu Zdravá strava, kterého se zúčastní děti, rodiče, pedagogové. Součástí projektu pro rodiče budou semináře s praktickými ukázkami, na různá témata, například: Jak strava může ovlivnit hyperaktivitu dítěte, ekzémy, Jaké je využití olejů v kuchyni a další.
18.10.2022 výlet do ZOO Zájezd, nástup do MŠ do 8,15 hodin, výlet bude hrazen z evropských peněz ( Šablony III)
9.11. 2022 Divadlo v Kufru, Budulínek s harmonikou, od 9,30 hodin, cena 75, Kč.
24.11. 2022 Vánoční dílny v MŠ, od 16 hodin pro rodiče, přátelé školy a děti, zároveň se bude konat burza knih v podkroví školky.
29.11. 2022 Autorské čtení s jógou „Jezero“, 2 skupiny dětí, 1. skupina od 9,00 hodin, 75, Kč
2.12. 2022 Mikulášská loď, dopoledne, cena 110 , Kč
6.12. 2022 Ježíšek ve školce, vánoční slavnostní oběd
Přerušení provozu v mateřské škole o Vánocích. MŠ bude uzavřena od pátku 23.12.2022 do 2.1.2023. Nástup do mateřské školy je v úterý 3.1.2023
13.1.2023 a 14.1.2023 v naší škole se budou konat prezidentské voly,1.kolo prezidentských voleb, z tohoto důvodu bude provoz mateřské školy omezen.
Provoz bude : Od 6,30 hodin do 11,15 hodin, děti budou jen v 1.patře a v podkroví. Šatna bude uzavřena od čtvrtka od 17,30 hodin. Podrobné informace Vám ještě napíšeme.
27.1.2023 a 28.1.2023 případné druhé kolo prezidentských voleb, organizace stejná jako v 1.kole.
20.2. 2023 až 24.2.2023 Hravé lyžování, v odpoledních hodinách.
30.3.2022 Výlet do ZOO Zájezd, nástup do MŠ do 9 hodin, výlet bude hrazen z evropských peněz ( Šablony III)
30.3.2023 velikonoční dílny od 16 hodin pro rodiče, přátelé školy a děti.
4.4.2023 slavnostní velikonoční oběd pro celou školku a pozvané hosty
7. – 10.4.2023 velikonoční prázdniny, mateřská škola uzavřena
25.4.2023 divadlo Jiří Bílý, Jak se hraje písnička, od 9,30 hodin, cena 75, Kč
31.5.2023 - 9.6.2023 škola v přírodě v Borovanském mlýně
15.6.2023 loučení s předškoláky od 16 hodin, slavnostní oběd
30.6.2023 konec školního roku
1.7.2023 až 31.8.2023 Přerušený provoz v mateřské škole
Městské tábory
1.Turnus, 10.7. až 14.7.2023
2.Turnus, 17.7. až 21.7.2023
Schůzky zástupců rodičů od 16 hodin
8.9.2022
6.10.2022
3.11.2022
1.12.2022
5.1.2023
2.2.2023
2.3.2023
27.4. Schůzka ŠVP , informace
4.5.2023
Návštěvy u babiček a dědečků v domech seniorů, Babičko, dědečku, pojď si s námi hrát, Liboc, Bílá Hora, vždy si děti jednou hrají společenské hry, další jsou vánoční, velikonoční dílny
Říjen, listopad, prosinec, únor, březen, duben, květen, informace budou upřesněny.
Další případné akce budou dopsány do měsíčních informací pro rodiče.