Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Aktuality ...  Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
21.6. 2022
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání při zvláštním zápisu

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Libocká 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Mateřské školy , Praha 6 a to takto:

Celkem 0 volných míst

"Ve středu 22.6.2022 v době od 10 do 12 hodin Vám budou , v případě nepřijetí dítěte, předány informace o dalších možnostech umístění Vašeho dítěte.
 

Kritéria , oprava počtu míst pro děti s podpůrným opatřením
5.5.2022
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66, Praha 6 (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou spádové. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2022/23 : 17 a 3 děti s podpůrným opatřením

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2022/23:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2017 35 bodů
od 01.09.2017 do 31.08.2018 15 bodů
od 01.09.2018 do 31.08.2019 10 bodů
od 01.09.2019 do 31.12.2019 5 bodů
po 01.01.2020 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2022 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.
Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 03.05.2022, v době od 13,00 - 18,30 hodin.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 10. 05. 2022 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 1. 3. 2022 Dana Chroustovská Bc.et Bc., ředitelka školy


5.5.2022
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Libocká Praha 6, příspěvková organizace,
rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2
písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2022/2023 do Mateřské školy MŠ Libocká, Praha 6 a to takto:
Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem
15 volných míst
pořadí registrační kód (jména se netisknou) počet bodů rozhodnutí poznámka
1. G26C67 85 přijat/a
2. W51G82 85 přijat/a
3. K44H43 85 přijat/a
4. W35A59 85 přijat/a
5. N38U66 85 přijat/a
6. U74Q17 85 přijat/a
7. S24A67 85 přijat/a
8. O66M82 85 přijat/a
9. I99G71 85 přijat/a
10. Z74A49 85 přijat/a
11. E37V66 65 přijat/a
12. I96C45 65 přijat/a
13. I69M97 65 přijat/a
14. C99Z12 65 přijat/a
15. S31B21 65 přijat/a
Seznam dětí přijatých do programu Integrace | Celkem 3 volná
místa
pořadí registrační kód (jména se netisknou) rozhodnutí poznámka
1. R39C67 přijat/a
2. A87E40 přijat/a
3. Z85Z68 přijat/a
Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno
odevzdáním zápisového lístku dne 10. května 2022 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po
odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Kritéria přijetí
3.5.2022
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66, Praha 6 (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou spádové. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2022/23 : 17 a 2 děti s podpůrným opatřením

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2022/23:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2017 35 bodů
od 01.09.2017 do 31.08.2018 15 bodů
od 01.09.2018 do 31.08.2019 10 bodů
od 01.09.2019 do 31.12.2019 5 bodů
po 01.01.2020 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2022 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.
Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 03.05.2022, v době od 13,00 - 18,30 hodin.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 10. 05. 2022 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 1. 3. 2022 Dana Chroustovská Bc.et Bc., ředitelka školy


Květen
27.4.2022
Květen

3.5. od 9 hodin Záchranáři ve školce, cena 110 Kč za dítě
3.5. od 13 až 18.30 hodin Zápis ve školce
4.5. od 15.30 přednáška Evy Kalembové na téma ZDRAVÉ DĚTSKÉ SNÍDANĚ A VEČEŘE
5.5. od 10.30 až 11.30 možnost nahlédnutí do spisu dítěte
5.5. ve 12.00 zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách jednotlivých školek (ředitelky budou seznam aktualizovat 1x týdně)
10. 5. od 13.00 do 17.00 odevzdání Zápisových lístků
24.5. 9.00 autorské čtení s jógou, cena 70 Kč, autorka bude pracovat se dvěma skupinami

Koncem května končí kroužky.


Městské tábory 2022
20.1.2022
Info městské tábory 2022


Letem světem LIBOCKÝM LÉTEM I., II.

Závazné přihlášení, odevzdání přihlášek do 25.2. 2022.

prostřednictvím emailu sofkova.mslibocka@gmail.com
(vyplňte, podepište, naskenujte a pošlete zpět)

rodiče dětí, navštěvující naši mateřskou školu můžou odevzdat vyplněné přihlášky ve školce
prostřednictvím datových schránek ID: 8s7qt2g


Tábory jsou k dispozici všem zájemcům ve věku od 3,5 (zkušenost s chozením do mateřské školy nebo dětské skupiny) do 11 let (včetně).1. Městský tábor Letem světem LIBOCKÝM létem I. od 11. 7. do 15. 7. 2022

Cena za městský tábor:
2 000 Kč, děti od 3,5 let do 6 let, nar. od 1. 9. 2015 (včetně)
2 200 Kč, děti od 7 let do 11 let, nar. do 31. 8. 2015 (včetně)

2. Městský tábor Letem světem LIBOCKÝM létem II. Od 18. 7. do 22. 7. 2022
Cena za městský tábor:
2 000 Kč, děti od 3,5 let do 6 let, nar. od 1. 9. 2015 (včetně)
2 200 Kč děti od 7 let do 11 let, nar. do 31. 8. 2015 (včetně)

V ceně za městský tábor je zahrnuto:
pronájem školky, energie
plat lektorek
strava 3x denně, pitný režim celý den
hygienické potřeby, prostředky na úklid
pracovní materiál, výtvarný materiál, odměny pro děti


Plánované akce na školní rok 2021 2022
20.8.2021
Plánované akce na školní rok 2021/2022
1.9.2021 Zahájení školního roku 2021/ 2022
9.9.2021 Schůzky všech rodičů od 16,30 hodin
11.9.2021 BBL, 17tý ročník .Běh babím létem, konaný v Divoké Šárce, druhá sobota v září, zápis běžců od 9,30 hodin
22.9.2021 Imatrikulace nových dětí, od 10 hodin, v rámci školky
5.10.2021 přijde divadlo Lídy Helligerové do mateřské školy, bude hrát pohádku Na farmě, cena 60 Kč, začátek 8,45 hodin
6.10.2021 od 14 hodin do 17,30 hodin, nabídka hraček, pomůcek pro rodiče a MŠ
Od 4.10.2021 začnou všechny kroužky
8. 10. 2021 v pátek od 14,00 do 22,00 a v sobotu 9. 10. 2021 od 08,00 do 14,00 se budou konat v naší mateřské škole volby do poslanecké sněmovny
Provoz mateřské školy bude omezen od 6,30 hodin do 11,15 hodin a to jen v 1.patře a v podkroví.
V průběhu října máme plánovaný začátek projektu , Zdravá strava, kterého se zúčastní děti, rodiče, pedagogové. Součástí projektu pro rodiče budou semináře s praktickými ukázkami, na různá témata, například, Jak strava může ovlivnit hyperaktivitu dítěte, ekzémy, Jaké je využití olejů v kuchyni a další.
13.10.2021 výlet do ZOO Zájezd, nástup do MŠ do 8 hodin.
10.11. 2021 přijde divadlo Evy Hruškové do mateřské školy, bude hrát pohádku Čert a Káča, cena 60 Kč, začátek 9,30 hodin
25.11. 2021 Vánoční dílny v MŠ, od 16 hodin pro rodiče a děti s burzou knih
3.12. 2021 Mikulášská loď , dopoledne, cena 110 Kč
6.12. 2021 Vánoční představení pro rodiče, TV Liboc vysílá, od 16 hodin, pásmo písniček, básniček, tance a další překvapení.
7.12. 2021 Ježíšek ve školce, vánoční slavnostní oběd
8.12.2021 Divadlo Antonína Novotného , O pejskovi a kočičce, 60 Kč, od 9,30 hodin
Přerušení provozu v mateřské škole o vánocích. MŠ bude uzavřena od čtvrtka 23.12.2021 do neděle 2.1.2022
14.2. 2022 až 20.2.2022 Hravé lyžování
30.3.2022 Výlet do ZOO Zájezd
7.4.2022 od 16 hodin velikonoční dílny
12.4.2022 Slavnostní velikonoční oběd

1.6.2022 až 10.6.2022 škola v přírodě v Borovanském mlýně.
16.6.2022 Loučení s předškoláky od 16 hodin, slavnostní oběd
30.6.2022 konec školního roku
1.7.2022 až 31.8.2022 Přerušený provoz v mateřské škole
Městské tábory
1.Turnus, 11.7. až 15.7.2022
2.Turnus, 18.7. až 22.7.2022

Schůzky zástupců rodičů
9.9.2021
7.10.2021
4.11. 2021
2.12. 2021
6.1.2022
3.2.2022
3.3.2022
5.5.2022
Návštěvy u babiček a dědečků v domech seniorů, Babičko, dědečku, pojď si s námi hrát, Liboc, Bílá Hora, vždy si děti jednou hrají společenské hry, další jsou vánoční, velikonoční dílny
Říjen, listopad, prosinec, únor, březen, duben, květen