Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Kroužky... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...


Základní filosofie programu...

Vytváříme mateřskou školu

 • kde je klid, kde se děti cítí dobře, umí se radovat a smát,
 • kde panuje atmosféra důvěry,
 • kde děti nejsou přetěžovány činnostmi nepříslušejícími jejich věku, ale mají dostatek
  zážitků a možností k seberealizaci ve všech oblastech.
 • Kde je atmosféra otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvůrcem programu pro děti.

Máme na zřeteli, že výchova a vzdělávání člověka je založena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí.

Uvědomujeme si, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy. Proto naše mateřská škola se stává místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě.

Naše snaha směřuje k tomu, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů získalo základy klíčových a pro život důležitých kompetencí.

Spolu se všemi vytváříme podmínky pro integraci dětí s postižením a dětmi se specifickými potřebami.

Formy vzdělávání dětí

 • Individuální práce s dítětem
 • Skupinová práce s dětmi
 • Týmová práce
 • Spontánní činnost
 • Řízené činnosti - minimální doba, nesmí převažovat před činnostmi spontánními.
  Uvědomujeme si, že ke vzdělávání dochází při celém pobytu dětí v mateřské škole a pro dítě je důležitý prožitek a ne obsah
práce dětí
výstava dětských prací

Naše škola úzce spolupracuje s dalšími mateřskými školami, jako je např. MŠ Vokovická, s Domovem důchodců v Liboci. Dále s klinickým logopedem a školní psycholožkou, kteří pravidelně navštěvuje naší školu. Velkým pomocníkem je pro nás Speciální pedagogické centrum pro děti s postižením a další odborná pracoviště, se kterými naše škola spolupracuje.